1. DEFINITIES Abonnee: Een natuurlijk persoon, primair woonachtig in Nederland, die met PAYSTREAM.TV een Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening sluit. Algemene voorwaarden: De onderhavige Algemene voorwaarden van PAYSTREAM.TV voor de Dienstverlening. Apparaat: De door PAYSTREAM.TV ondersteunde apparaten of softwareapplicaties (webbrowsers) waarop de Content kan worden weergegeven. Content: Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is. Deelnemende Partners: Basmedia, TV Oranje, SchlagerTV
Dienstverlening: De door PAYSTREAM.TV aangeboden dienst, bestaande uit het op basis van een maandelijks abonnement bieden van toegang tot de Content van de Deelnemende Partners aan de Abonnee. Account /Inloggegevens: De strikt persoonlijke combinatie van het door de Abonnee opgegeven e-mailadres en wachtwoord welke nodig zijn om toegang te krijgen tot Website. PAYSTREAM.TV: PAYSTREAM.TV is een onderdeel van Zeilsteen Produkties uit Tzum, gevestigd aan de Ds. J van Dijkstraat 7 in Tzum. Overeenkomst: De Overeenkomst, waarvan deze Algemene voorwaarden deel uitmaken, tot het leveren van de Dienstverlening door PAYSTREAM.TV aan de Abonnee. Website: De door PAYSTREAM.TV aangeboden Website op het webadres app.PAYSTREAM.TV.nl of een andere door PAYSTREAM.TV aangeboden applicatie. 2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 PAYSTREAM.TV is een samenwerkingsverband van de Deelnemende Partners en biedt toegang tot Content van de Deelnemende Partners. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en alle Overeenkomsten die PAYSTREAM.TV met Abonnee sluit. Bij het aanmaken van een Account ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienstverlening. 2.2 PAYSTREAM.TV is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. De meest actuele versie van de Algemene voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door de Website na wijziging van de Algemene voorwaarden te blijven gebruiken of Content op te vragen, aanvaardt de Abonnee uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden. 2.3 De nietigheid van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. 2.4 Op de verwerking van persoonsgegevens door PAYSTREAM.TV in het kader van de Dienstverlening is het privacy & cookie statement van PAYSTREAM.TV van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. 3. AANMELDING EN INLOGGEGEVENS
3.1 Om van de Dienstverlening gebruik te maken dient de Abonnee op de Website van PAYSTREAM.TV zich eerst aan te melden door het aanmaken van een Account. PAYSTREAM.TV stuurt de Abonnee vervolgens een bevestiging van de aanmelding via het opgegeven e-mailadres, waarin PAYSTREAM.TV aangeeft dat de Abonnee met de Inloggegevens en na ontvangst van zijn geaccepteerde betaalgegegevens, gebruik kan maken van de Dienstverlening. Met deze bevestiging van PAYSTREAM.TV komt de Overeenkomst tussen Abonnee en PAYSTREAM.TV tot stand. Na de verificatietransactie heeft Abonnee éénmalig recht op een proefperiode van tenminste 14 dagen. Hierna vervalt voor Abonnee het herroepingsrecht. PAYSTREAM.TV kan de Abonnee benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst. 3.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen zich aanmelden voor de Dienstverlening van PAYSTREAM.TV. 3.3 Bij aanmelding dient de Abonnee tenminste de volgende gegevens op te geven: Inloggegevens en betaalgegevens. Abonnee stemt ermee in juiste, actuele en complete informatie te verschaffen en in stand te houden, waaronder het e-mailadres voor (service)mededelingen en andere berichtgeving van PAYSTREAM.TV. Abonnee stemt ermee in zich niet voor te doen als een ander (rechts) persoon en zal alleen gebruik maken van zijn eigen e-mailadres, wachtwoord en bankrekeningnummer. Abonnee stemt ermee in dat we stappen kunnen nemen om de juistheid van de verschafte informatie te verifiëren, waaronder het controleren van contactinformatie van een ouder of voogd. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven via Mijn PAYSTREAM.TV. Wanneer je betalingsinformatie verschaft, verklaar en garandeer je dat deze informatie juist is, dat je bevoegd bent om de verstrekte betalingsmethode te gebruiken en dat je ons op de hoogte zult stellen van wijzigingen in de betalingsinformatie. 3.4 Abonnee dient de gekozen Inloggegevens strikt geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van de Abonnee. PAYSTREAM.TV kan bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens de Dienstverlening opschorten of de Overeenkomst beëindigen, dit ter beoordeling van PAYSTREAM.TV. Abonnee zal Inloggegevens niet met anderen delen en vertrouwelijk behandelen. Abonnee stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van e-mailadres, wachtwoord of andere Accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot je Account. De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens zijn uitermate belangrijk voor PAYSTREAM.TV. We hebben diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. 4. DE DIENSTVERLENING
4.1 Het PAYSTREAM.TV-abonnement gaat in op de datum waarop PAYSTREAM.TV de aanmelding heeft bevestigd. De Abonnee kan vanaf dit moment gebruik maken van de Dienstverlening, zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden. De abonnementskosten voor de Dienstverlening worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht, na het aflopen van een eventuele proefperiode, en elke overeengekomen periode volgend, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van PAYSTREAM.TV) automatisch afgeschreven. PAYSTREAM.TV behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo. 4.2 Na het einde van een gratis proefperiode, loopt het abonnement automatisch door in een betaald abonnement, tenzij de Abonnee het abonnement heeft opgezegd tijdens de proefperiode. Dit kan op elk moment tijdens de proefperiode op de accountpagina: mijn.PAYSTREAM.TV.nl. 4.3 De proefperiode is bedoeld om de Abonnee éénmalig kennis te laten maken met PAYSTREAM.TV. PAYSTREAM.TV kan – naar eigen inzicht – het gebruik en/of de voorwaarden (waaronder de duur) beperken om misbruik van de proefperiode te voorkomen of tegen te gaan. PAYSTREAM.TV kan de aanmelding en/of het gebruik van de proefperiode blokkeren indien PAYSTREAM.TV vaststelt dat de Abonnee hier niet (meer) voor in aanmerking komt. Dit kan aan de hand van gegevens, zoals een apparaat-id, een betalingsmethode en/of e-mailadres, die reeds voor een bestaand of recent beëindigd PAYSTREAM.TV-abonnement worden of zijn gebruikt. 4.4 Om gebruik te kunnen maken van PAYSTREAM.TV dient Abonnee te beschikken over een internetverbinding en een door PAYSTREAM.TV ondersteund Apparaat.  Voor een optimale werking van PAYSTREAM.TV adviseren wij Abonnee om gebruik te maken van een stabiele internetverbinding en de meest recente versie van het besturingssysteem, de app en/of browser. Voor sommige – vaak oudere – apparaten kan het voorkomen dat (bepaalde) functionaliteiten niet werken en kan Content niet beschikbaar of niet – goed – afspeelbaar zijn. Voor vragen kijk hier of neem contact op met de klantenservice van PAYSTREAM.TV. De technische specificaties wijzigen incidenteel, zonder dat PAYSTREAM.TV verplicht is de Abonnee hierover vooraf te informeren. De Abonnee is verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met internettoegang en de gebruikte Apparaten. 4.5 De beschikbare Content zal voortdurend variëren. PAYSTREAM.TV is voor het aanbieden van de Content afhankelijk van de Deelnemende Partners en behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de Dienstverlening, zoals veranderingen in het aanbod van Content. PAYSTREAM.TV, noch de Deelnemende Partners, zullen aansprakelijk zijn jegens de Abonnee of derden wanneer PAYSTREAM.TV dit recht uitoefent. 5. GEBRUIKSREGELS
5.1 De Website en alle Content waartoe de Abonnee via de Dienstverlening toegang verkrijgt, bevat informatie die eigendom is van PAYSTREAM.TV, de Deelnemende Partners en hun licentiegevers, en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Abonnee verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om de Dienstverlening in Nederland, zijnde de woonlidstaat van Abonnee, alsmede een tijdelijk gebruiksrecht in andere landen van de Europese Unie (EU) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te kunnen gebruiken, conform deze Algemene voorwaarden. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden verklaart Abonnee dat hij/zij woonachtig is in Nederland. 5.2 De Abonnee kan op een maximum van vijf (5) unieke apparaten inloggen en op maximaal twee (2) Apparaten gelijktijdig de Dienstverlening gebruiken. 5.3 Elk ander gebruik van de Website en de Content dan in de voorgaande leden omschreven, is niet toegestaan. Zo is het onder meer niet toegestaan om de Website of de Content op enige manier: (a) te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden; (b) te bewerken, bijvoorbeeld door vermeldingen van auteursrechten op de Content te verwijderen of te wijzigen; (c) te kopiëren; (d) te vertonen anders dan in huiselijke kring (dat wil zeggen: de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan), bijvoorbeeld door vertoning in een ruimte die (i) openbaar toegankelijk is, (ii) waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd (iii) als horecagelegenheid kan worden aangemerkt of (iv) als gemeenschappelijke ruimte dient in niet voor particuliere bewoning bedoelde gelegenheden zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren en overheidsinstellingen; (e) op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen. 5.4 De Content kan technische beveiligingsvoorzieningen bevatten die zijn aangebracht door PAYSTREAM.TV, de Deelnemende Partners of hun licentiegevers om te waarborgen dat de Content uitsluitend conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt. Het is de Abonnee niet toegestaan deze beveiligingsvoorzieningen op geen enkele wijze te omzeilen of te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met dit doel. 5.5 De Abonnee zal geen activiteiten ondernemen die de Dienstverlening aan andere Abonnees kunnen hinderen of die het functioneren van de Website nadelig kunnen beïnvloeden. De Abonnee zal geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor de toegang tot de Website of de Content. 5.6 De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door de Deelnemende Partners van PAYSTREAM.TV vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens de classificatie van het NICAM. 5.7 PAYSTREAM.TV kan Abonnees en andere bezoekers van de Website de gelegenheid bieden reacties te plaatsen in forum-, social media- en service omgevingen die onderdeel uitmaken van de Dienstverlening. Deze worden beheerd door medewerkers van PAYSTREAM.TV. PAYSTREAM.TV behoudt zich het recht voor dergelijke uitlatingen aan te passen of te verwijderen indien die naar haar oordeel ongepast zijn. Door reacties te plaatsen op omgevingen beheerd door PAYSTREAM.TV, geeft de betreffende bezoeker PAYSTREAM.TV onvoorwaardelijke toestemming dergelijke uitingen onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele- en andere (al dan niet-commerciële) doeleinden. Betreffende bezoeker doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke uitingen. PAYSTREAM.TV mag deze kanalen ook gebruiken om (ex) Abonnees te benaderen om (bepaalde Content van) PAYSTREAM.TV te promoten. 5.8 In geval van schending van de verplichtingen die op de Abonnee rusten uit hoofde van de Overeenkomst, of een gegronde verdenking daarvan, heeft PAYSTREAM.TV het recht om de toegang tot de Website en de Content voor de betreffende Abonnee met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Dienstverlening op te schorten of de Overeenkomst per direct te beëindigen, naar inschatting van PAYSTREAM.TV, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn en onverminderd de andere rechten en aanspraken van PAYSTREAM.TV en/of de Deelnemende Partners. 6. LOOPTIJD EN OPZEGGING
6.1 De Overeenkomst begint op de datum waarop PAYSTREAM.TV de aanmelding van de Abonnee bevestigt en deze wordt na de betaalperiode (of proefperiode) voortgezet tenzij deze door de Abonnee of PAYSTREAM.TV is opgezegd. 6.2 Opzegging van een abonnement, kan op elk moment (online) geschieden voor het einde van de huidige betaalperiode of gratis proefperiode. De Abonnee kan het abonnement opzeggen via helpdesk@paystream.tv
7. TARIEVEN EN BETALINGEN
7.1 Voor het gebruik van de Dienstverlening is een maandelijkse, periodieke of eenmalige abonnementsvergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een actie) zoals die op de Website vermeld staat. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw. PAYSTREAM.TV behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen treden voor bestaande Abonnees niet eerder in werking dan 30 dagen nadat deze zijn aangekondigd en Abonnee gelegenheid heeft gehad om de Dienstverlening te beëindigen. 7.2 De abonnementsvergoeding dient vooraf te worden voldaan en vervolgens op of omstreeks dezelfde dag in de daaropvolgende perioden zo lang de Overeenkomst voortduurt. 7.3 Een reeds betaalde vergoeding komt niet voor enige restitutie in aanmerking. PAYSTREAM.TV verricht geen terugbetaling of creditering. 7.4 Tenzij anders overeengekomen dient Abonnee de aan PAYSTREAM.TV verschuldigde vergoedingen te betalen door middel van een automatische incasso via de aangeboden betaalmethoden. Daartoe dient de Abonnee PAYSTREAM.TV bij aanmelding te machtigen om de verschuldigde vergoeding maandelijks te incasseren gedurende de Overeenkomst. 7.5 Indien Abonnee zonder geldige reden een afschrijving storneert, dan is PAYSTREAM.TV gerechtigd de Dienstverlening op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zulks ter beoordeling van PAYSTREAM.TV. Mocht de Abonnee in de toekomst wederom een abonnement met PAYSTREAM.TV afsluiten, dan dienen eerst eventuele openstaande facturen te worden voldaan. 7.6 PAYSTREAM.TV is gerechtigd om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien PAYSTREAM.TV niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. Zolang de Overeenkomst niet is opgezegd, blijft de maandelijkse vergoeding verschuldigd. 7.7 Indien PAYSTREAM.TV niet in staat is om de verschuldigde abonnementsvergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Abonnee komen. 7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle aanspraken van de Abonnee jegens PAYSTREAM.TV te vervallen. 8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De Website en de Content worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de daarin vervatte informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. PAYSTREAM.TV noch de Deelnemende Partners geven garanties dat de Dienstverlening en de Content altijd en zonder onderbreking of storing beschikbaar is. PAYSTREAM.TV streeft ernaar storingen in de Dienstverlening zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Abonnee zo beperkt mogelijk te houden. 8.2 PAYSTREAM.TV geeft geen garanties over de kwaliteit van de weergave van de Content bij de Abonnee. Deze hangt af van verscheidene factoren waaronder de geselecteerde Content, de locatie van de Abonnee en de kwaliteit en instellingen van de internettoegang en de Apparaten waarvan de Abonnee gebruik maakt. PAYSTREAM.TV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het niet of niet goed kunnen afspelen van Content indien dat het gevolg is van de internetverbinding of de apparatuur van de Abonnee die niet goed werkt of niet voldoet aan de gestelde specificaties. 8.3 PAYSTREAM.TV aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld of nalatigheid van PAYSTREAM.TV of haar leidinggevend personeel. Alle overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 8.4 PAYSTREAM.TV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
9. OVERMACHT
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PAYSTREAM.TV in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat PAYSTREAM.TV gehouden is tot enige schadevergoeding. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PAYSTREAM.TV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 10. KLACHTEN, GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT
10.1 De Abonnee is te allen tijde gerechtigd om eventuele klachten kenbaar te maken aan PAYSTREAM.TV via de door PAYSTREAM.TV aangeboden contactmogelijkheden. 10.2 Alle geschillen die tussen de Abonnee en PAYSTREAM.TV mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 10.3 Op elke Overeenkomst tussen PAYSTREAM.TV en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.